Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) paní Barbary Vlasákové, IČ02426579, místo podnikání Králův Dvůr, Křižatky 42 (dále jen „podnikatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o zajištění výcviku psa (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi podnikatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového portálu podnikatele. Internetový obchod je podnikatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.doguniversal.cz/obchod/

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít službu od podnikatele není spotřebitelem, tj. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.5 Obchodní podmínky může podnikatel měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá zákazníkovi po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Formulář zákazníka
2.1. Zákazník vyplní na shora uvedené webové stránce formulář, který je na ní dostupný na doguniversal.cz

2.2. Při vyplňování formuláře na webové stránce a při objednávání služby je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména co se týče zdravotního stavu, charakteru a vlastností psa, jehož výcvik má být předmětem služby, údaje o jeho očkování. Údaje uvedené ve formuláři je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem ve formuláři a při objednávání služby jsou podnikatelem považovány za správné.

3. Uzavření smlouvy o zajištění výcviku psa
3.1. |Údaje o tzv. výcvikářích umístěné na webové stránce jsou v zásadě informativního charakteru, podnikatel tyto údaje průběžně aktualizuje a obnovuje, nicméně mohou nastat v důsledku prodlevy technických opatření a změn časově krátké odchylky a podnikatel není povinen uzavřít smlouvu, pokud zákazník odeslal formulář v době, kdy nastala změna u výcvikáře. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové stránky obsahují informace o výcvikářích, místu výcviku a čase, kdy lze u každého z nich rezervovat výcvik zákazníkova psa. Ceny výcviku jsou uvedeny všech souvisejících poplatků. Ceny výcviku zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není vyloučena možnost podnikatele uzavřít se zákazníkem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové stránky obsahují také další důležité informace o podmínkách výcviku

3.4. Pro objednání výcviku vyplní zákazník shora uvedený objednávkový formulář, který kromě náležitostí a údaje uvedených shora v bodě 2 obsahuje zejména informace o vybraném výcvikáři, objednaném místu a času výcviku, potvrzení ceny a platebních podmínek, dále pokyny zákazníka k výcviku,

3.5. Před odesláním formuláře, který je považován za objednávku (návrh smlouvy), podnikateli je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Jakmile objednávku odešle zákazník podnikateli příslušným kliknutím, jsou údaje uvedené v objednávce považovány za správné a pro zákazníka závazné. Podnikatel neprodleně potvrdí přijetí objednávky zákazníkovi na jím označenou adresu elektronické pošty. Podnikatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat zákazníka ještě o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smlouva o zajištění výcviku psa a smluvní vztah mezi podnikatelem a zákazníkem vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací) na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.7. Zákazník výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy, jakož i při fakturaci a vyúčtování ceny. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

4. Cena služby a platební podmínky

4.1. Cenu služby (a případné náklady spojené s jejím poskytnutím) dle smlouvy zákazník uhradí podnikateli bezhotovostně převodem na účet označený na faktuře, nebude-li zvlášť ujednáno něco jiného.

4.2. Podnikatel vystaví ihned po vzniku smlouvy zálohovou fakturu a zašle ji zákazníkovi na stejnou elektronickou adresu, jako v případě potvrzení objednávky.V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy, jinak bude objednávka stornována a smluvní vztah nezaplacením ve lhůtě zaniká. Závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet podnikatele.

4.3. Podnikatel je povinen zaslat zákazníkovi neprodleně po zaplacení ceny daňový doklad – fakturu. Podnikatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví podnikatel zákazníkovi ihned po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na shora specifikovanou elektronickou adresu zákazníka.

4.4 nabízené služby:Pojištění psů,Lovecká kynologie,Bull sporty,Dogfrisbee,Agility

Obrany,Puller,Vystavování,Obedience,Coursing,Canicross,Treiball,Dogdancing – psí triky,Masáže pro psy,Hoopers,Dornova metoda pro psi,Dogfitness,Socializace

Výlet.

4.5

Storno poplatky, jestliže stornujete hodinu 24hod. před začátkem rezervované hodiny, částka se vrátí na Váš uživatelský účet ve formě kreditů.Pokud peníze chcete poslat zpět na účet, prosím pošlete email s Vaším jménem,příjmením,datum stornované hodiny a číslo účetu na email – vlasakova@doguniversal.cz

– jestliže se stane, že trenér se nedostaví na zarezervovanou hodinu, prosím volejte 774 444 430, kde s Vámi celou situaci zaevidují a samozřejmě Vám peníze z rezervované hodiny vrátíme do kreditu,nebo po žádosti zpět na Váš účet.

4.6 DogUniversal za prostředkovávé služby,nenese žádnou zodpovědnost.

5. Odstoupení od smlouvy
5.1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy větě. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využit vzorový formulář poskytovaný podnikatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může zákazník zasílat také na adresu místa podnikání podnikatele či na adresu elektronické pošty podnikatele vlasakova@www.doguniversal.eu

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. V případě takovéhoto odstoupení od smlouvy vrátí podnikatel peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od zákazníka obdržel.

6. Práva z vadného plnění
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

6.2. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u podnikatele na adrese jeho místa podnikání uvedené shora v čl. 1. Pro reklamaci vad služby může zákazník využít vzorový formulář poskytovaný podnikatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností podnikatele za vady může upravit reklamační řád podnikatele.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Podnikatel není ve vztahu ke zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje podnikatel prostřednictvím elektronické adresy vlasakova@www.doguniversal.eu. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle podnikatel na elektronickou adresu zákazníka specifikovanou shora.

7.3. Podnikatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.5. Ochrana osobních údajů zákazníkho, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. další doplňující informace jako dodací adresa, číslo bytu, podlaží bytu apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů podnikatelem, a to pro účely řádného plnění práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů podnikatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat podnikatele o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů zákazníkho může podnikatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje podnikatelm bez předchozího souhlasu zákazníkho předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se zákazník domníval, že podnikatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat podnikatele o vysvětlení či požadovat, aby podnikatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Podnikatel upozorňuje zákazníka, že údaje zákazníkovi mohou být uvedeny v registru zřízeném ve smyslu § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

8. Doručování

8.1 Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu, kterou označil v objednávce (formuláři).

9 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
9.1 Podnikatel tímto informuje zákazníka, že má ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy uzavřené s podnikatelem. Předpokladem uplatnění práva zákazníka na mimosoudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s podnikatelem. V případě, že chce zákazník využít svého práva na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy může se obrátit se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, která je ve smyslu zákona o ochraně spotřebitelem příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských. Více informací lze najít na internetových stránkách České obchodní inspekce na URL adrese http://www.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu může zákazník podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce (formulář je dostupný na URL adrese https://adr.coi.cz/cs), podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky zákazníka, jež návrh podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě první, je možno jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu. K návrhu je nutno přiložit doklad o skutečnosti, že se zákazníkovi nepodařilo vyřešit spor s podnikatelem přímo, jakož i další písemnosti dokládající zákazníkem tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici.

10 Závěrečná ustanovení
10.1 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.2 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována podnikatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.3 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.4 Kontaktní údaje podnikatele a adresa pro doručování: Barbara Vlasáková, Králův Dvůr, Křižatky 42. 267 01.

Vážení klienti ,

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je Barbara Vlasáková se sídlem Křižatky 42,Králův Dvůr 267 01,

IČO 02426579

Jaké osobní údaje shromažďuje a zpracováváme?

Barbara Vlasáková shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Barbara Vlasáková nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.

K jakým účelům osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Barbara Vlasáková, zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Barbara Vlasáková zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Barbarou Vlasákovou, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje společnosti poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Barbarou Vlasákovou dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Barbara Vlasáková nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Barbara Vlasáková disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Barbara Vlasáková osobní údaje poskytujeme nebo předáváme?

Barbara Vlasáková předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv…………………………..

Barbara Vlasáková může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sáma Barbara Vlasáková. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Barbaru Vlasákovou služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží, popř. zpracování účetnictví.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnostvybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravuosobních údajů. Můžete požádat o výmazosobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu vlasakova@www.doguniversal.eu

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Barbara Vlasáková zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit na mailové adrese: vlasakova@www.doguniversal.eu

Jak informujeme o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Barbara Vlasáková poskytuje některé osobní údaje.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.